Informacja o Stowarzyszeniu

Dnia 25 lutego 2002 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Konina Pana Kazimierza Pałasza spotkała się grupa inicjatywna założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Porządku i Bezpieczeństwa Miasta Konina "Bezpieczny Konin", w jej skład wchodzili:

 1. Józef Nowicki - Poseł RP,
 2. Ryszard Sławiński - Senator RP,
 3. Franciszek Bobrowski - Senator RP,
 4. Kazimierz Pałasz - Prezydenta Miasta Konina,
 5. Zbigniew Szymczak - z-ca Prezydenta Mista Konina,
 6. Andrzej Sybis - z-ca Prezydenta Miasta Konina,
 7. Tadeusz Wojdyński - Przewodniczący Rady Miasta Konina,
 8. Czesław Łajdecki - Radny Miasta Konina, Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego,
 9. Tadeusz Darul - Radny Miasta Konina,
 10. Henryk Kuśmirek - Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
 11. Czesław Botor - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich,
 12. Zbigniew Winczewski - wice Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 13. Adam Augustiański - Dyrektor Konińskiego Domu Kultury,
 14. Maciej Zając - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Konina,
 15. Henryk Gabryelski - Komendant Miejski Policji w Koninie,
 16. Tadeusz Tyrański - z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie,
 17. Andrzej Herudziński - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,
 18. Mieczysław Torchała - Komendant Straży Miejskiej w Koninie.

Założyciele spotkali się na zebraniu na którym podjęli decyzję o utworzeniu stowarzyszenia na rzecz porządku i bezpieczeństwa miasta Konina "Bezpieczny Konin". Ustanowiono Komitet Założycielski w składzie:

 1. Czesław Botor
 2. Henryk Kuśmirek
 3. Mieczysław Torchała

W dniu 14.03.2002 r. Komitet Założycielski złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia.

W dniu 15.07.2002 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym wpisał do KRS Stowarzyszenie Na Rzecz Porządku i Bezpieczeństwa Miasta Konina "Bezpieczny Konin" pod nr 0000123153

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się dnia 09.09.2002 r., na którym powołano władze Stowarzyszenia w składzie:


Zarząd

 1. Czesław Botor - Prezes
 2. Tadeusz Tyrański - Wice Prezes
 3. Andrzej Herudziński - Wice Prezes
 4. Mieczysław Torchała - Skarbnik
 5. Jacek Kruszyński - Sekretarz

Komisja Rewizyjna

 1. Czesław Łajdecki - Przewodniczący
 2. Maciej Zając - członek
 3. Henryk Kuśmirek - członek

Sąd Koleżeński

 1. Zbigniew Winczewski - Przewodniczący
 2. Tadeusz Darul - członek
 3. Adam Augustiański - członek

W dniu 31 stycznia 2008 r. odbyło się walne zgromadzenia sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszania, które podjęło m.in. następujące postanowienia zmieniono nazwę na Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin", zmieniono Statut Stowarzyszenia m.in. powiększając skład Zarządu do 7 osób oraz likwidując Sąd Koleżeński, dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia, przyjęto plac pracy na 2008 r.