KAPITAŁ LUDZKIEU+EFS

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOInformacja o projekcie pn.:

"Partnerstwo lokalne szansą na rozwój
gospodarczy regionu konińskiego"

Na podstawie ogłoszonego konkursu nr PO KL 8.1.2/1/08 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Stowarzyszenie, Bezpieczny Konin" podjęło się realizacji projektu pn. "Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konińskiego". Zawarte w nim działania są odpowiedzią na ramowe wytyczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddzialanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". Realizując wspomniany projekt zamierzamy osiągnąć cztery zasadnicze cele:

  1. Określić aktualny stan gospodarki regionu konińskiego, wypracować rekomendacje kierunków jego rozwoju.
  2. Stworzyć lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego, skupiające samorządy lokalne, organizacje pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Przyjęliśmy, że wspomniane lokalne partnerstwo przyjmie nazwę "Regionalna Platforma Gospodarcza".
  3. Określić szczegółowe potrzeby w zakresie przekwalifikowania pracowników podmiotów gospodarczych przechodzących aktualnie restrukturyzację. Działania te dotyczyć będą podmiotów rozwijających się jak i podmiotów, które przewidują zwolnienia pracowników.
  4. Objąć doradztwem zawodowym grupę 105 osób, pracowników podmiotów gospodarczych z naszego regionu i zapewnić z tej grupy udział 60 osób w różnego rodzaju kursach przekwalifikowujących.

Projekt realizowany będzie w okresie 15 miesięcy, od 01.02.2009 do 30.04.2010.

Siedziba projektu mieści się w Koninie, przy ul. Przemysłowej 2, lok. 415.


Bardzo duże nadzieje wiążemy z zamierzonym badaniem stanu i kondycji podmiotów gospodarczych regionu konińskiego (miasto Konin i powiat koniński). Całościowy obraz zamierzamy uzyskać przeprowadzając badania ankietowe (wywiady kwestionariuszowe) 1000 podmiotów gospodarczych. Opracowanie założeń metodologicznych jak i samo badanie zamierzamy powierzyć wyspecjalizowanej placówce naukowo - badawczej.

Aby uzyskać kompleksowy obraz stanu gospodarki wspomniana placówka naukowo - badawcza przeprowadzi ponadto 4 zogniskowane wywiady grupowe FGI, 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami samorządów, 4 indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami organizacji pozarządowych oraz 4 indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami instytucji rynku pracy.

Na tej podstawie wypracowane zostaną rekomendacje w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz pożądanych form współpracy sektora publicznego i prywatnego.


Finałem tych badań będzie opracowany całościowy "Raport" o stanie i perspektywach gospodarki regionu konińskiego. Liczymy, że działania Regionalnej Platformy Gospodarczej będą istotnym impulsem do dalszego, zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego regionu konińskiego.


Dla skutecznej realizacji celów Projektu podpisane zostały umowy partnerskie z Prezydentem Miasta Konina, Starostą Powiatu Konińskiego, Konińską Izbą Gospodarczą a także stosowne porozumienie z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.


Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej.

Budżet Projektu wynosi 562.087 zł.